Виды птиц

 Птицы на букву А  Белоножка  Птицы на букву В
                  А                      Б                        В
 Птицы на букву Г  Птицы на букву Д
                   Г                     Д
 Птицы на букву Ж  Птицы на букву З  Птицы на букву И: ипатка
                  Ж                       З                     И
 Птицы на букву Й: йора зеленая  Птицы на букву К: коршун канюковый  Птицы на букву Л: лопатень
                   Й                      К                     Л
 Птицы на букву М  Птицы на букву Н  Птицы на букву О
                   М                       Н                      О
 Птицы на букву П  Птицы на букву Р  Птицы на букву С
                    П                      Р                      С
 Турухтан  Птицы на букву У  Птицы на букву Ф
                    Т                  У                  Ф
 Птицы на букву Х  Птицы на букву Ц  Птицы на букву Ч
               Х                 Ц                  Ч
 Птицы на букву Ш  Птицы на букву Щ  Птицы на букву Э
               Ш                  Щ                   Э